Nadstandartní vybavení ordinace:

 
 • POLYWATCH - přístroj pro diagnostiku syndromu spánkové apnoe

Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS) představuje v současné době nejrozšířenější poruchu dýchání ve spánku. Klinicky se nejčastěji projevuje chrápáním, nadměrnou denní spavostí a někdy i výskytem mikrospánku. Významnými klinickými konsekvencemi neléčeného OSAS je zhoršení arteriální hypertenze, vyšší výskyt a horší průběh infarktu myokardu, cévní mozkové příhody atd. Již během prvního kontaktu velmi možné provést prescreening na základě anamnézy a klinických potíží pacienta. Následně je vhodné realizovat screening OSAS pomocí dostupných přístrojů. Pomocí tohoto přístupu je možné vybrat skupinu pacientů s vysokou pravděpodobností OSAS a ty následně přímo referovat do některé ze spánkových laboratoří. Pokud se nám podaří ze spánkových laboratoří „odfiltrovat“ pacienty, u kterých je OSAS nepravděpodobný, mohli bychom společně alespoň částečně ulevit přeplněným spánkovým laboratořím a zkrátit tak čekací doby, které aktuálně ve většině spánkových laboratoří dosahují opravdu značných rozměrů.
Anamnéza:
Důležitou částí skríningu je anamnéza. Zde se zaměřujeme zejména na přítomnost chrápání a apnoických pauz. Nesmírně užitečné jsou zejména informace od spolunocležníků a to většinou i více než od pacientů samotných. Dále se zaměřujeme na denní příznaky OSAS, jako je denní spavost, únava a pocit neosvěžení spánkem. Pacienti často usínají při monotónních činnostech, sledování televize, v práci a podobně. Dalším nebezpečným jevem, na který se musíme zaměřit, jsou mikrospánky, a to zejména mikrospánky během řízení motorových vozidel. Nicméně je nutné podotknout, že celá řada pacientů má tendence jako mikrospánky označovat i odpolední siestu a další formy odpočinku. Zejména z forenzních důvodů je nutné toto striktně odlišit a správně definovat.
Užitečnou pomůckou je dotazník Epworthské škály spavosti, který nám dává představu o míře nadměrné denní spavost. Bohužel stejně jako všechny dotazníky, je i tento silně ovlivněn subjektivním vnímáním pacienta.

Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS) představuje v současné době nejrozšířenější poruchu dýchání ve spánku. Klinicky se nejčastěji projevuje chrápáním, nadměrnou denní spavostí a někdy i výskytem mikrospánku. Významnými klinickými konsekvencemi neléčeného OSAS je zhoršení arteriální hypertenze, vyšší výskyt a horší průběh infarktu myokardu, cévní mozkové příhody atd. Již během prvního kontaktu velmi možné provést prescreening na základě anamnézy a klinických potíží pacienta. Následně je vhodné realizovat screening OSAS pomocí dostupných přístrojů. Pomocí tohoto přístupu je možné vybrat skupinu pacientů s vysokou pravděpodobností OSAS a ty následně přímo referovat do některé ze spánkových laboratoří. 

Anamnéza:

 Zde se zaměřujeme zejména na přítomnost chrápání a apnoických pauz. Nesmírně užitečné jsou zejména informace od spolunocležníků a to většinou i více než od pacientů samotných. Dále se zaměřujeme na denní příznaky OSAS, jako je denní spavost, únava a pocit neosvěžení spánkem. Pacienti často usínají při monotónních činnostech, sledování televize, v práci a podobně. Dalším nebezpečným jevem, na který se musíme zaměřit, jsou mikrospánky, a to zejména mikrospánky během řízení motorových vozidel. Nicméně je nutné podotknout, že celá řada pacientů má tendence jako mikrospánky označovat i odpolední siestu a další formy odpočinku. 

Po úvodním nastavení a edukaci (nejčastěji sestrou) si pacient přístroj odnáší domů a v noci již jen nasadí nosní kanylu a přístroj zapne. Další den jsou data stažena a vyhodnocena.

Díky tomuto přístroji  máme možnost velmi ekonomického a rychlého screeningu pacienta v jeho domácím prostředí.

 • Spirometr Medikro Duo -  k detekci astmatu a ke screeningu chronické obstrukční plicní nemoci. 

Spirometrické screeningové testování lze provést  do 2 minut.
 
 • CUBE - přístroj pro rychlou diagnostiku

Pro naše pacianety máme v ordinaci možnost využít pro zrychlení diagnostiky přístroj CUBE. Přístroj je určen pro analýzu CRP, INR a glykovaného hemoglobinu.

Co nám tyhle ukazovatele napoví?

CRP je ukazatel probíhajícího bakteriálního zánětu, pomůže nám v rozhodnutí, jestli je k léčbě nutné nasazení antibiotik.
INR je ukazatel srážlivosti krve, určeno zejména pro pacienty užívající Warfarin.
Glykovaný hemoglobín je tzv. dlouhodobý cukr, napoví nám, jak byl cukr kompenzován v posledních 120 dnech před odběrem. Ukazatel, který sledujeme u diabetiků kromě běžné glykémie.
Ke všem vyšetřením postačí pouze odběr kapky krve z prstu, výsledek máme v průběhu pár minut  a přímo u nás v ordinaci.

 • TK Holter - 24hod. měření krevního tlaku

Vysoký krevní tlak patří mezi nejčastěji se vyskytující onemocnění. O důležitosti  správné diagnostiky a následné léčby nelze pochybovat. K hodnocení léčby významnou měrou přispívá právě vyšetření " tlakovým Holtrem ". Přístroj je  k dispozici v naši ordinaci.

Jde o přístrojovou vyšetřovací metodu. V průběhu celého dne a  noci se v pravidelných intervalech – dopředu nastavených – měří  a  zaznamenává  tlak krevní.

Indikace vyšetření:
Zhodnocení účinnosti léčby, kolísavý krevní tlak, diagnostika syndromu bílého pláště (u lékaře vysoký tlak, doma nízký) nebo naopak  diagnostika maskované hypertenze (u lékaře nízký tlak, doma vysoký ), a mnohé další.

Průběh vyšetření:
Objednejte osobně nebo telefonicky. Přístroj  se skládá  z tlakoměru, uloženého v pouzdře.  Umisťuje se na opasek, nebo je  zavěšený na  hrudníku pacienta.  Dále z manžety, která se obvykle dává na nedominantní končetinu, tedy u praváků na levou,  u leváků na pravou horní končetinu.
Po aktivaci přístroje je spuštěn program měření. Můžete  provozovat běžnou denní  činnost. Během  měření zůstaňte v klidu. Během testování je vhodné si vést záznam – co kdy děláte.
Pokud  se objeví jakékoliv potíže – dušnost, bolest, závratě, slabost a podobně – zapište si dobu těchto potíží.  Můžete  navíc  sami aktivovat měření tlaku v době potíží.
Na další den se dostavíte  do  ordinace. Výsledek měření bude zpracován bezprostředně.

 • EKG

EKG – elektrokardiografie, „natáčení srdce“ – je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce.

K čemu je?

Záznam elektrické aktivity srdce ukáže:

 1. odchylky od pravidelného rytmu,
 2. poruchy tvorby nebo převodu vzruchu v srdečním svalu,
 3. nedostatečnou výživu jednotlivých částí srdce (ischemii),
 4. starší poškození srdečního svalu,
 5. lokalizaci postižení a jeho rozsah.

EKG jednoduchým a nebolestivým způsobem monitoruje činnost srdce a včas upozorní na všechny odchylky. Díky tomu se můžete začít včas léčit a snižujete riziko náhlé smrti.

 • Boso ABI systém 100

 

ABI - ankle brachial pressure index, pomocí přístroje k měření tohoto indexu porovnáváme tlak na horních končetinách s tlakem na končetinách dolních. Jeho výše charakterizuje míru průchodnosti cév a přispívá tak k diagnostice ischemické choroby dolních končetin (ICHDK).

 • Uri Tex - močový analyzátor

URI TEX měří kompletní močovou analýzu včetně mikroalbuminu a kreatininu . Je to reflektanční fotometr určený k semikvantitativnímu vyhodnocení diagnostických proužků. Připojením k medicínskému softwaru se výsledky z přístroje transformují do počítače a jsou automaticky přiřazeny do karet pacientů. Tento způsob vyhodnocení zabraňuje vzniku subjektivní chyby, která může vzniknout při vnímání barevných odstínů uživatelem nebo kvůli rozdílným světelným podmínkám. Na přístroji je možné používat více typů proužků.
 
 • Pulzní oxymetr

Pulsní oxymetr je malý, lehký a přenosný přístroj určený k měření a zobrazení funkční saturace kyslíkem arteriálního hemoglobinu a tepové frekvence. Je vhodný i pro domácí použití. Neinvazivní měření trvá pár vteřin a pomáhá k došetření u pacientů s poruchou plicních funkcí.